fbpx

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1

Společnost Svépomocí.cz s.ro., se sídlem Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9, IČ: 027 04 056, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 222744 (dále jen „Provozovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby a aplikace umístěné na webových serverech pod hlavičkou svepomoci.cz (dále jen „Služby“).

1.2

Vztahy Provozovatele s Uživateli Služeb se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky užívání Služeb, umístěné na webových serverech Provozovatele.

1.3

Vztahy Provozovatele s Uživateli Služeb neupravené Podmínkami nebo zvláštními podmínkami užívání Služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zákona 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími předpisy.

II. Definice použitých pojmů

2.1

Provozovatelem je společnost Svépomocí.cz s.ro., se sídlem Petrská 1426/1, Nové Město, 110 00 Praha , IČ: 027 04 056, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 222744.

2.2

Servery Provozovatele jsou webové servery pod hlavičkou svepomoci.cz

2.3

Uživatelem je každá osoba zaregistrovaná na Serverech Provozovatele, která využívá Služeb Provozovatele.

2.4

Návštěvníkem je každá osoba, která navštíví Servery Provozovatele a užívá jejich obsahu, aniž by se registrovala.

2.5

Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Provozovatele a Uživatele.

2.6

Uživatelským účtem je účet Uživatele, který vznikne Registrací dle těchto Podmínek.

III. Registrace Uživatele

3.1

Pro účely užívání Služeb je nezbytná Registrace. Pokud není pro užívání některých Služeb nutná registrace, i v takovém případě se užívání takové Služby řídí těmito Podmínkami a Návštěvník je povinen se s Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením užívání těchto Služeb. Návštěvník nebo Uživatel, který nesouhlasí s těmito Podmínkami, je povinen zdržet se užívání Služeb.

3.2

Registrace se realizuje vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na Serverech. Provést registraci může pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu registrací dané osoby vyslovuje souhlas s Podmínkami.

3.3

Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje o své osobě. Údaje označené jako „povinné“ je Uživatel povinen vyplnit, jinak nebude možné registraci ukončit, a tím tedy ani i užívat Služby. Ostatní údaje jsou Uživatelem poskytovány dobrovolně. Veškeré údaje je možné kdykoli upravit nebo změnit.

3.4

Uživatel, který se na Serverech Provozovatele zaregistroval před nabytím účinnosti těchto Podmínek, a i po nabytí účinnosti těchto Podmínek užívá Služby, se stává bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.

3.5

Každý uživatel je povinen seznámit se před dokončením Registrace s těmito Podmínkami. Souhlas s těmito Podmínkami vyjádří Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“, které je součástí registračního formuláře.

3.6

Okamžikem obdržení potvrzení o úspěšném dokončení registrace vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem, který se řídí těmito Podmínkami.

IV. Práva a povinnosti

4.1

Uživatel prohlašuje, že:

- je plně způsobilý k právním úkonům

- se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

- veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé, aktuální, úplné a přesné,

- používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení platných právních předpisů,

- si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup jak k obsahu Provozovatele, tak i obsahu samotného Uživatele,

- je-li mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

- zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a tyto informace nesdělí žádné Třetí osobě; v případě porušení tohoto bodu nese Uživatel plnou odpovědnost za škodu, která by v důsledku tohoto porušení vznikla.

4.2

Provozovatel je oprávněn:

- ukončit, pozastavit nebo omezit poskytováni Služeb či změnit způsob jejich poskytování bez předchozího informování a/nebo souhlasu Uživatele,

- odstranit, smazat nebo znepřístupnit obsah Uživatele bez předchozího informování a/nebo souhlasu Uživatele,

- zrušit nebo zablokovat Uživatelský účet Uživatele, aniž by ho o tom musel předem informovat.

4.3

Provozovatel poskytuje Uživateli Služby bezplatně

4.4

Uživatel nese plnou odpovědnost za své jednání spojené s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude užívat v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, těmito Podmínkami a oprávněnými zájmy Provozovatele.

4.5

Uživatel zejména nesmí:

- užívat kteroukoli Službu Provozovatele v rozporu s těmito Podmínkami,

- získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Provozovatele

- modifikovat, blokovat či jinak měnit jakoukoliv Službu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb,

- komerčně užívat kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Provozovatele

- pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným nebo protizákonným způsobem.

4.6

Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Provozovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) obsah Uživatele, který zejména:

- porušuje autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce,

- obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,

- podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,

- podporuje nebo propaguje hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka,

- podněcuje k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvaluje trestný čin,

- obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,

- zobrazuje týrání zvířete,

- umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu, obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí,

- obsahuje nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu,

- vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže,

- propaguje jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Provozovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Provozovatele.

4.7

Uživatel prohlašuje, že je držitelem všech práv nutných pro upload svého obsahu na jakýkoli ze Serverů Provozovatele, veškerý jím uploadovaný obsah neporušuje čl. 4.6. těchto podmínek a že umožňuje Provozovateli s takovým obsahem nakládat v rozsahu uvedeném v čl. 4.8. těchto podmínek.

4.8

Uživatel dále prohlašuje, že je-li součástí uploadovaného obsahu jakékoli autorské dílo, poskytuje Provozovateli momentem uploadu svého obsahu na jakýkoliv ze Serverů Provozovatele bezúplatně oprávnění k výkonu práva takové dílo užít (bezúplatnou licenci) všemi způsoby užití známými v okamžiku uploadu obsahu, časově místně a množstevně neomezeným způsobem. Provozovatel je oprávněn zpracovávat a měnit takové dílo, uvádět jej na veřejnost pod svým jménem, dílo spojovat s jiným dílem nebo jej zařazovat do jiného díla souborného bez souhlasu autora.

4.9

Pokud Uživatel užívá jakoukoli Službu Provozovatele v rozporu s těmito Podmínkami, má Provozovatel v souladu s čl. 4.2 těchto Podmínek právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v čl. 4.5 a 4.6 těchto podmínek může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu.

4.10

Provozovatel zásadně neodpovídá s výjimkou případů uvedených v §5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti za obsah vložený na jeho Servery Uživatelem.

4.11

Dozví-li se Provozovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu ukládaných informací nebo jednání Uživatele, neprodleně je smaže.

4.12

Provozovatel poskytuje Uživateli služby „tak jak jsou“. Provozovatel neposkytuje žádné záruky za funkčnost a dostupnost Služeb.

4.13

Provozovatel neprovádí zálohu obsahu vloženého Uživatelem a není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou takového obsahu. Zálohu obsahu umístěného na Serverech Provozovatele si zajišťuje Uživatel svými vlastními prostředky.

4.14

Uživatel tímto uděluje provozovateli internetových stránek pod hlavičkou svepomoci.cz, společnosti Svépomocí.cz. s.r.o., souhlas s dalším užitím materiálu, který na tyto stránky uživatel nahrál. Svépomocí.cz s.r.o. je oprávněna po neomezenou dobu v neomezeném rozsahu a bezplatně tento materiál dále šířit v rámci těchto internetových stránek nebo jakýmkoliv jiným způsobem a spojit jej s dalšími texty, obrázky nebo jiným obsahem. Uživatel prohlašuje, že je plně oprávněn tento materiál šířit na internetu, že řádně ošetřil veškerá práva všech osob k tomuto materiálu (autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví či práva na ochranu osobnosti) a že je plně oprávněn Svépomocí.cz s.r.o. udělit výše uvedený souhlas s dalším užitím tohoto materiálu v rámci těchto internetových stránek. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení uživatel plně odpovídá Svépomocí.cz s.ro. za vzniklou škodu.

V. Ochrana osobních údajů

5.1

Ochrana osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) upravena v Zásadách ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde

VI. Obchodní sdělení

6.1

Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že je Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli obchodní sdělení na emailové adresy Uživatele, které obsahují informace o Službách nebo o produktech a službách třetích osob ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1

Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

7.2

Změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem. Ve vztahu k jednotlivým Uživatelům nabývají podmínky automaticky účinnosti užíváním Služeb Uživatelem i po datu určeném Provozovatelem jako dni nabytí účinnosti změn těchto Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami těchto Podmínek, je povinen zdržet se užívání Služeb po dni nabytí jejich účinnosti. Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Serverů Provozovatele.

7.3

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Jakákoliv změna těchto Podmínek bude oznámena prostřednictvím internetu. Uživatelem je oprávněn takové změny odmítnout a v takovém případě je oprávněn smluvní vztah z tohoto důvodu vypovědět do 14ti dní od provedené změny písemně na adresu sídla Provozovatele.

7.4

Tyto Podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 1. 2016